Saturday, May 14, 2016

Solve et Coagula at Christian Larsen gallery
                                                         Photos by Rolf Schuurmans


                                         Elixir of Revelation by Alchemillas Apotek
                                                    Photos by Katarina Falkenberg

Recension i SVD 

Saturday, May 7, 2016

Solve et Coagula

JEANNIN / SCHUURMANS


AT CHRISTIAN LARSEN
OPENING TODAY MAY 12, 6-8 PM, 2016

 

WELCOME THURSDAY MAY 12, 6-8 PM
SOLVE ET COAGULA, MAY 12 - JUN 23, 2016
CHRISTIAN LARSEN, HUDIKSVALLSGATAN 8, 1ST FL, STOCKHOLM
TUE - FRI 11-6 PM, SAT 12-4 PM
WWW.CHRISTIANLARSEN.SE

Jeannin/Schuurmans
Stillbild ur Solve et Coagula, 2015.
 
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans 
"Solve Et Coagula"
12 maj - 23 juni 2016
(Scroll down for English text)
 
CHRISTIAN LARSEN presenterar Solve et Coagula av Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans.
 
"Allt började med ett paket på posten. Vår dotter, Lila, som vid denna tidpunkt var 6 månader fick en bok av sin morfar. I boken fanns ett mystiskt brev. Boken är en samlingsvolym med berättelser om riddare och riddarskapets dygder. En komprimerad version av Don Quixote finns med bla och även en historia av Paul Féval som handlar om en riddar Jeannin. Vår dotters morfar hintade i brevet att vi skulle vara släkt med denna riddare och att berättelsen inte var ett fiktivt verk. Brevet avslutades med “Ibland ligger fiktionen närmare verkligheten.” Vi gav oss ut på en resa på jakt efter riddaren , men resan blev snarare en inre alkemisk upptäcktsresa. “ 
 
/Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans. 
 
Solve et Coagula betyder att upplösa och sammanföra; det är ett latinskt maxim inom alkemi, vars praktiska utövning kallas för den spagyriska konsten. 
 
Alkemi som teori och praktik har misstolkats genom årtusenden, och har i vulgäruppfattning reducerats till misslyckade framställanden av guld och elixir för evigt liv. Den sanna alkemin har traditionellt sysslat med noggranna observationer av transformativa processer i allt levande; den har sökt kartlägga den röda tråden som håller ihop de mest skilda manifestationer av liv från minsta insekt till en planet. Alkemin i både dess historiska och nuvarande form, som fortfarande utövas och utvecklas på många platser i världen, drivs av en teori om att allt som existerar är ETT, en slags “unified field theory” som även ligger till grund för merparten av forskning inom den moderna fysiken. På det sättet närmar sig alkemin en samtida uppfattning om världens beskaffenhet och är därmed återigen aktuell idag. 
 
Konstnären Lisa Jeannin, tillsammans med maken och partnern Rolf Schuurmans, tillhör några av Sveriges få utbildade och dedikerade utövare av den spagyriska konsten. De skapar elixir, en slags medicin som distilleras ur en mängd olika mineraler, växter och metaller, under hundratals olika tidsvariabler i harmoni med naturen och de synliga planeterna. De bryter ner substanser till beståndsdelar, av vilka de skapar nya substanser. Elixirens syfte är att väcka de olika livskrafter som finns latent i varje människa, för att uppnå transcendens och djupare utveckling. 
 
Samma princip, solve et coagula, ligger i grund för hela deras konstnärskap. Intuitiva storytellers, Jeannin och Schuurmans hämtar olika beståndsdelar ur både den personliga och allmänna historien, sin vardag, filosofi, religion, psykologi och vetenskap, och blandar ihop ett konstärligt elixir i form av abstrakta filmer, symbolladdade objekt och mystiska performance. De bjuder in betraktaren till en värld fylld av mysticism, mirakel och ödmjukhet inför allt som vi ännu inte vet, men ibland anar. Jeannin och Schuurmans iscensätter ett laddat möte med det okända, och de gör det med besked. I utställningen på galleriet möts vi av ett stort antal gåtfulla objekt i brons, presenterade i strikt planetär ordning, av sju nybryggda elixir samt av en delvis animerad spelfilm, tonsatt av konstnärernas dotter Lila. All elektrisk belysning är ersatt av levande ljus. På vernissagedagen utför de ett performance där alla som önskar får ta del av elixiren i en noga uttänkt ritual. 
 
Lisa Jeannin, född 1972 i Uppsala, är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Rolf Schuurmans, född 1972 i Oss, Holland, är utbildad vid Konsthögskolan i Tilburg. Konstnärerna bor i Hakebo, Småland. Parallellt med utställningen på galleriet är Jeannin & Schuurmans aktuella i samlingsutställningen Samlade verk! 30 år med Maria Bonnier Dahlins stiftelse på Bonniers Konsthall, Stockholm, samt i Kännbart , Kulturens Hus i Luleå som sedan reser vidare till Virserums Konsthall. Konstnärernas nya offentliga verk Den Filosofiska Sirenen invigs I Helsingborg, Pålsjöbadens Kallbadhus den 2/6. 


(English Version)
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans 
Solve Et Coagula 
12 maj - 23 juni 2016
 
 
CHRISTIAN LARSEN presents Solve et Coagula by Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans.
 
"It all started with a package. Our daughter, Lila,  who was at this time 6 months old,  recieved a book from her grandfather. Inside the book was a curious letter. The book was a collection of fairy tales about knights and chivalery. A short version of Don Quixote was included in this book but also a story by Paul Féval about a knight called Jeannin. Our daughters grandfather hinted at the possibility that  we might be related to this knight and that the story was in fact not a work of fiction. Sometimes fiction is more true than facts the letter ended. We started a journey in search for the knight, but it  actually turned out to be more of an inner alchemical journey of discovery”. 
 
/Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans
 
Solve et coagula means to dissolve and merge; it is a Latin maxim in alchemy, whose practical application is named spagyrics
 
The theory and practice of alchemy have been misinterpreted throughout the millennia; the vulgar understanding of it had reduced all alchemy to failed production of gold and the elixir of eternal life. The true alchemy has traditionally dealed with careful observations of the transformative processes in all living things; it has sought to follow the common thread that holds together the most diverse manifestations of life from the smallest insect to a visible planet. Alchemy, in both its historical and current form, which is still practiced and developed in many places in the world, is driven by a theory that everything that exists is one, a kind of a unified field theory which is also the basis for the majority of research in the modern physics. In this way, alchemy approaches the contemporary understanding of the nature of the world, and is thus once again relevant today.
 
Artist Lisa Jeannin, along with her husband and partner Rolf Schuurmans, are some of Sweden's very few trained and dedicated practitioners of the art of spagyrics. They create elixirs, a kind of medicine that is distilled from a variety of minerals, plants and metals, with hundreds of different time variables, in harmony with nature and the visible planets. They break down substances into elements of which they create new substances; the purpose of the elixirs is to evoke the different life forces laying dormant in every human being,  to achieve transcendence and evolve.
 
The same principle, solve et coagula, determines the foundation of Jeannin and Schuurmans’ entire artistic oeuvre.  Intuitive storytellers, Jeannin and Schuurmans take different elements from both personal and general history, everyday life, philosophy, religion, psychology and science, and mix an artistic elixir in the form of semi-abstract films, symbolics objects and mysterious performances. They invite the viewer into a world full of mysticism, miracles and humility before all things that we do not yet know, but sometimes can sense. Jeannin and Schuurmans stage a charged encounter with the unknown, and they do it with a vengeance. In the exhibition at the gallery we are faced by a large number of mysterious objects in bronze, presented according to a strict planetaric order; the seven freshly brewed elixirs,  and a partially animated feature film, with darc ambient music composed by the artists's daughter Lila. All electrical lighting has been replaced by candles during the entire duration of the show.  On the opening night, the artists will perform a ritual during which all consenting visitors may taste and experience the power of the different elixirs. 
 
Lisa Jeannin, born in 1972 in Uppsala, was educated at the Malmö Art Academy. Rolf Schuurmans, born in 1972 in Oss, the Netherlands, studied at the Tilburg Art Academy. The artists live in Hakebo, Smaland. Parallell to the exhibition at the gallery, the artists will participate in the group show Collected Works! 30 years with the Maria Bonnier Dahlin Foundation at Bonniers Konsthall, Stockholm. The artists’ latest public art project, Philosopher’s Stone, will be unveiled in Helsingborg, Pålsjöbadens Kallbadhus on June 2nd 2016. 

Sunday, May 1, 2016

SOLVE ET COAGULA

Solo at Christian Larsen Gallery in Stockholm
Solve et Coagula
opening the 12/5
until midsummer
more information shortly!